Tiếng việt English
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm
(06/09/2013 05:24)
1. MỤC ĐÍCH Quy định việc cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp của Chi cục BVTV Thành phố Hồ Chí Minh theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của tổ chức/cá nhân. 2. PHẠM VI Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện dịch vụ hành chính công phù hợp với thẩm quyền xử lý của Chi cục Bảo vệ thực vật. 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN - Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 - Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại bảng kê văn bản pháp quy đính kèm trong Bộ tài liệu mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. 4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT - TTHC : Thủ tục hành chính - ISO : Hệ thống quản lý chất lượng - TCVN ISO 9001:2008 - CQHCNN : Cơ quan hành chính nhà nước - TDQT : Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc - BVTV : Bảo vệ thực vật. - PTNT : Phát triển nông thôn - QLATTP : Quản lý an toàn thực phẩm. - GCN : Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất kinh doanh sản phẩm.... - CSSX : Cơ sở sản xuất - CSKD : Cơ sở kinh doanh - CSCB : Cơ sở chế biến - ATTP : An toàn thực phẩm - ĐĐK : Đủ điều kiện - BM : Biểu mẫu - B : Bước 5. QUI ĐỊNH CHUYỂN TIẾP Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản (cấp trước ngày Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT, ngày 04/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản và thay thế một số biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 53/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/8/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011) này có hiệu lực tiếp tục có giá trị đến ngày có hiệu lực ghi trên giấy chứng nhận. Trước khi giấy chứng nhận nói trên hết hiệu lực 06 (sáu) tháng, nếu tiếp tục hoạt động cơ sở phải làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận cở sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản theo quy định. 6. NỘI DUNG QUY TRÌNH a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP (Phụ lục 2, Thông tư 01/2013/TT-BNNPTNT, ngày 04/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT). - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư cớ ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc quyết định thành lập. - Bản thuyết minh cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm (Phụ lục 3, Thông tư 01/2013/TT-BNNPTNT, ngày 04/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT). - Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được các cơ quan chức năng quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh. - Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm đã được cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp xác nhận đủ sức khỏe. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
[Quay lại]

CÁC TIN KHÁC
 Luật lao động 2013 (11/07/2017 11:07)
 Quy chuẩn phân loại công trình xây dựng (21/06/2013 12:41)
 Sửa đổi Luật Luật sư (19/06/2013 11:21)
 Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi 2013: DNNN phải công khai vốn đầu tư vào Công ty con (19/06/2013 11:17)
 Thủ tục công bố hợp quy VLXD tại TP. HCM (14/06/2013 10:45)
 Nợ thuế trong thời gian chờ giải quyết khiếu nại vẫn bị cưỡng chế hải quan (14/06/2013 10:42)
 Thông tin thuế- Doanh thu 2013 dưới 1 tỷ đồng, bắt buộc nộp Thông báo 06/GTGT (17/04/2014 06:57)
Trang : 1
 
Tin tức nổi bật
 
 
 
Hỗ trợ trực tuyến
 
+84 (0)909128420
+84 (0)909128420
 
 
Liên kết Website
   
 
Đối tác